AVG op school

Eind mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze nieuwe privacywetgeving biedt u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) tot 16 jaar.

Alle SPCO-scholen werken volgens de nieuwe wet. Een externe privacy-expert ondersteunt ons hierbij. We hebben o.a. een privacybeleid opgesteld, een meldpunt voor datalekken geopend, een training voor leraren opgezet en op iedere school een privacy-contactpersoon benoemd.

SPCO-scholen gaan zorgvuldig met de privacy van leerlingen om. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens beperken we tot de informatie die noodzakelijk is voor goed (passend) onderwijs en de juiste begeleiding van leerlingen. In de administratie van de scholen slaan we gegevens beveiligd op, alleen toegankelijk voor de directbetrokkenen.

De scholen maken gebruik van digitaal leermateriaal. Onze leveranciers ontvangen maar een beperkt aantal leerlinggegevens en we hebben strikte afspraken gemaakt over het gebruik hiervan, zodat misbruik wordt voorkomen.

Informatie over leerlingen delen we alleen met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Heeft u (specifieke) vragen over de privacy van uw kind(eren), dan kunt u die stellen aan de directeur van de school.

Constateert u een datalek of heeft u het vermoeden hiervan? Bericht dit dan aan: privacy@spco.nl