Meerjarenbeleid


‘Op expeditie naar waarde(n)’ is de titel van ons strategisch meerjarenbeleidsplan (SMP). Dit plan geeft richting aan onze scholen en de keuzes die wij maken en is tot stand gekomen in gesprek met leerkrachten, leerlingen en ouders.

Samen hebben we de volgende vijf bouwstenen vastgesteld:

Waardengedreven onderwijs als kernkwaliteit!

De professionals op SPCO-scholen bieden de leerlingen een moreel kompas. Een geheel van kennis, kunde en waarden waarmee zij hen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven. Hierbij zijn de motivatie, het talent en de ambities van de leerling het uitgangspunt.

Verbinding met de gemeenschap

De school zien we als spil binnen de gemeenschap rondom de ontwikkeling en het leren van een kind. Onze scholen werken intensief samen met ouders, maar ook met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, sportverenigingen, kerken, de jeugdzorg, etc. Door deze samenwerkingsverbanden wordt het leren in en buiten de school verdiept, verbreed en versterkt!

Vakmanschap: de leraar doet ertoe!

Leraren maken het verschil in het onderwijs. Ze hebben verschillende kwaliteiten en die willen we optimaal inzetten om het onderwijs (nog) verder te verbeteren. Het versterken van samenwerking en uitwisseling vinden we belangrijk, de professionele cultuur van feedback geven en ontvangen ook.

21e-eeuwse educatie

We leven in een snel veranderende maatschappij, waarin vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen, communiceren, creativiteit, ICT-geletterdheid en kritisch denken steeds belangrijker worden. In ons onderwijs ontwikkelen we de belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden die leerlingen nodig hebben.

Effectief leiderschap

Leiderschap kun je leren. Iedereen kan een leider zijn en in zijn persoonlijk (inhoudelijk) leiderschap groeien. Door hun passie te volgen, hun sterke kanten verder uit te bouwen en te kijken naar de behoeften van de organisatie vergroten leiders hun impact en daarmee hun effectiviteit.

School- en jaarplannen

Het strategisch meerjarenbeleidsplan bevat de bouwstenen om het onderwijs verder in te richten en aan te laten sluiten bij onze snel veranderende samenleving. De scholen vertalen de inhoud naar eigen visie en invulling door in de school- en jaarplannen.