Integriteitscode

In de Code Goed Bestuur PO is aangegeven dat het bestuur voor de organisatie een integriteitscode publiceert (verplichtende bepaling 1h) en periodiek het gesprek in de organisatie voert over integer, professioneel en ethisch verantwoord handelen (uitwerking 17).

Bijgevoegde tekst is uitgegaan van de manier waarop SPCO is georganiseerd, namelijk een organisatie waarbij bestuur en intern toezicht zijn gescheiden door middel van het zogenoemde raad van toezichtmodel. 

Op grond van artikel 11 lid 1 sub 6 WMS is het besluit van het bevoegd gezag om een integriteitscode vast te stellen of te wijzigen, een besluit waarop de GMR adviesrecht heeft. 

Integer handelen krijgt vorm in een specifieke context en is daarmee grotendeels afhankelijk van enerzijds de cultuur en gedeelde normen in de organisatie en anderzijds de drijfveren en intenties van betrokkenen. Om die reden wordt de integriteitscode alsmede onderliggende principes in ieder geval één keer per jaar besproken in de organisatie.