De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt alle scholen en is betrokken bij het beleid en het functioneren van SPCO in haar geheel.

De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouderleden. Zowel leerkrachten als de ouders vertegenwoordigen alle scholen van de stichting, ook degenen waar zij niet persoonlijk aan verbonden zijn.

Wij vertegenwoordigen de kinderen, de ouders en het personeel richting het bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Het Groene Hart. Onze ambitie hierbij is de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Wij doen dit door het bestuur kritisch te bevragen, gevraagd en ongevraagd te adviserenen in te stemmen (of niet) met beleids-zaken waarvoor wij die wettelijke bevoegdheid hebben.

Met elkaar zorgen we ervoor dat ouders en teamleden zo goed mogelijk worden vertegenwoordigd bij zaken die ons allen raken. Om dit zo goed mogelijk te doen, overleggen we een aantal keer per jaar met de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraden van alle SPCO-scholen.

Mocht u vragen hebben die de hele stichting aangaan, dan kunt u ons bereiken via de ambtelijk secretaris van de GMR (gmr@spco.nl).